WAKO GIKEN KOGYO CO.,LTD. Kinuura Plant
  1-10 Tajiro-Cho Hekinan-City Aichi-Pref Japan Phone+81-566-43-5335 Fax+81-566-43-5336