WAKO GIKEN KOGYO CO.,LTD. Hekinan Plant
   3-70 Tajiro-Cho Hekinan-City Aichi-Pref Japan Phone+81-566-46-3457 Fax+81-566-46-3458